Tilsyn

Tilsynet med kvaliteten af undervisningen på de frie grundskoler sker på tre niveauer og består af: • forældrekredsens/forældrenes tilsyn • det forældrevalgte eksterne tilsyn • Undervisningsministeriets overordnede tilsyn, som varetagestages af Skolestyrelsen

Fælles for de tre tilsyn er, at de har til formål at sikre, at elever i de frie grundskoler modtager en undervisning, der som minimum står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Dermed sikres alle børn uanset skoleform de bedste muligheder for at gennemføre en uddannelse og fungere i det danske samfund.

[size=16]Forældrenes tilsyn[/size] Forældrene følger barnets/den unges skolegang og deltager i skolens liv i det hele taget og fører derved tilsyn med, at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Det er forældrekredsens opgave gennem skole-hjem samtaler, forældremøder og forældreintra at holde sig orienteret om skolens liv, herunder at spørge ind til forhold, som man måtte have spørgsmål til.

Kompetence Forældrene har ingen beføjelser over for den enkelte lærer. • Har man et problem, skal man spørge ind til det og forsøge at løse det blandt de direkte implicerede parter. • Lykkes dette ikke, skal man henvende sig hos skolelederen, som har den pædagogiske ledelse. • Er man ikke tilfreds med skolelederens behandling af sagen, kan man henvende sig til skolens bestyrelse.

[size=16]Det forældrevalgte eksterne tilsyn[/size] Skolen er i underlagt et offentligt tilsyn [url=https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25430 target=_blank](§ 9 stk. 2)[/url], som skal vurdere, om undervisningen i fagene dansk, matematik og engelsk og om det samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der kræves i folkeskolen. Den tilsynsførende giver en gang om året sin erklæring til forældrekredsen og skolens bestyrelse. Certificeret tilsynsførende på Vinderup Realskole er: Svend Arup
Ydermere foregår der det tilsyn, at alle afgangsprøverne er underlagt ekstern censur.

[size=16]Seneste tilsynserklæring:[/size]

Tilknyttet fil:
Tilsynserklæring 2018 - 19 (70 kB)

[size=16]Tilsynsførende:[/size] Svend Arup (september 2018-september 2020)